envie.

69 tekstów – auto­rem jest en­vie..

Praw­da to ar­cydzieło. Bro­ni się sa­ma, w zderze­niu z ludźmi, którzy pot­ra­fią ją zinterpretować. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 listopada 2018, 14:57

Gdy przeżyjesz zderze­nie z prawdą, al­bo przyg­niecie Cię do ziemi, al­bo po­da Ci rękę byś wstał, wziął ją na ręce i szedł przez życie ra­zem z nią. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 września 2018, 13:47

Coś jest w tej ni­COŚci niero­zer­walne, jak nićmi w nią wpląta­ne, i szczęśli­wy, kto pot­ra­fi roz­wikłać ten supeł. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 marca 2018, 09:40

Lus­trza­ne od­bi­cie – tak kruche jak życie.
Więc ucz się człowieku lus­tra dru­giej strony.
Byś pat­rząc głębiej dos­trzegł tam­to życie.
Choć ob­raz ten da­leki i ciągle zbyt zamglony... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 marca 2018, 23:35

* * *

Na­maluj mnie ze słów,
bez­bar­wnych, za­suszo­nych z ziel­ni­ka myśli.
By nat­chnąć w nie życie znów,
nim czar ich gdzieś w głowie pryśnie.

I pędzlem kreśl te słowa,
które grzęzną w zatłoczo­nym gardle,
Zduszo­ne tak bezczelnie,
niech znajdą swój rys na kanwie.

A nocą za­wieś obraz,
nad łożem naszej wspólnej, mis­tycznej ciszy.
Niech krzy­kiem wrzeszczą niedo­malo­wane ak­ty słów,
a może ktoś z nas znów je usłyszy? 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 lipca 2017, 21:34

* * *

Mogę być perłą, którą zap­ragniesz,
a później będziesz no­sił w bu­tonier­ce, pod sercem...

I możesz do mnie szep­tać, że tam,
a nie na wys­ta­wie w ga­lerii męskich spojrzeń,
jest mo­je miej­sce.

I jeszcze możesz mówić mi co dzień,
że wszys­tkie skar­by świata ze mną się nie równają.

Bo te co ser­cu są blis­kie,
nie wys­ta­wisz na giełdzie,
one inną war­tość mają. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 stycznia 2017, 21:47

* * *

Czy sens już miałam za­nim Ty swe myśli we mnie poskładałeś?
Ginął mój świat, ginęliśmy my,
bo klucza sen­su zna­leźć nie umiałam...

Te wszys­tkie no­ce i sa­mot­ne dni,
nie pot­ra­fiły się w Twe bar­wy wpasować.

Więc ja­kim cu­dem wszedłeś w myśli mi,
i pot­ra­fiłeś się w mym sen­sie schować? 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 stycznia 2017, 20:08

Możemy po­woływać do życia człowieka, lecz wciąż nie pot­ra­fimy dos­trzec w so­bie Stwórcy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 września 2016, 11:21

Wejdź na­wet gdy przez drzwi szcze­liny poczu­jesz chłód, bo mag­nes choć zim­ny przy­ciąga na stałe. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 lipca 2016, 18:54

* * *

Mówią, że tak kocha się tyl­ko raz.
Łzy us­pra­wied­li­wia śmie­chem, roz­cza­rowa­nia czarem.
Mówią, że tak pro­mienieje się tyl­ko raz.
Gdy światło nocą bi­je z nas, a po­ranek skrzy się jeszcze tlącym żarem.
Mówią, że tak cier­pi się tyl­ko raz.
Gdy gu­bisz sa­mego siebie we wspólnym odbiciu.
Mówią, że tak kocha się tyl­ko raz,
a po­tem odchodzisz,
już nie ma Ciebie,
żyjesz na ni­by w swym na ni­by życiu.. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 2 grudnia 2015, 20:43
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

11 listopada 2018, 20:37danioł sko­men­to­wał tek­st Prawda to ar­cydzieło. Bro­ni [...]

11 listopada 2018, 14:57envie. do­dał no­wy tek­st Prawda to ar­cydzieło. Bro­ni [...]

28 września 2018, 15:49envie. sko­men­to­wał tek­st Polska ki­bol­ska

28 września 2018, 13:47envie. do­dał no­wy tek­st Gdy przeżyjesz zderze­nie z [...]

13 marca 2018, 10:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Coś jest w tej [...]

13 marca 2018, 09:40envie. do­dał no­wy tek­st Coś jest w tej [...]

9 marca 2018, 23:35envie. do­dał no­wy tek­st Lustrzane od­bi­cie – tak [...]

21 lipca 2017, 10:33Salomon sko­men­to­wał tek­st Namaluj mnie ze słów, bez­bar­wnych, [...]

20 lipca 2017, 22:03Badylek sko­men­to­wał tek­st Wejdź na­wet gdy przez [...]

20 lipca 2017, 21:54envie. sko­men­to­wał tek­st Wejdź na­wet gdy przez [...]